چندی پیش مطلبی را  یکی از دوستان با نام مستعار س.ج با عنوان حجاب و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی به وبلاگ ارسال نمودکه ما هم آنرا در وبلاگ درج نمودیم. اینک پس از چند مدت شاهد اولین اقدامات عملی مسئولین در دانشگاه در این خصوص هستیم و در پی اقدامات صورت گرفته مسئولین دانشگاه، کارمندان خود را به استفاده از چادر در محیط اداری مجبور کردند  اما مسئله فقط به اینجا ختم نمی شود اقدام دیگر مسئولین مربوط به خوابگاه معین می شود که در پی این اقدام از دانشجویان خواسته شد که از تردد با شلوارک و یا لباس های نامناسب در محیط خوابگاهی خودداری نمایند و درپی آن به تعدادی از دانشجویان نیز تذکراتی داده شد. در این بین تعدادی از دانشجویان نیز به چنین برخوردهایی از طرف مسئولین معترض بوده و خواستار آزادی بیشتر در محیط خوابگاهی خود می باشند برخی نیز اعتقاد دارند که در روزهای آتی با گرمتر شدن خرمشهر چنین پوششی در بین دانشجویان امری طبیعی و عادی می باشد