در مطالب قبلی با توجه به برخی اتفاقات روی داده در دانشگاه، به استفاده از چادر به عنوان پوشش اجباری برخی کارمندان علوم و فنون اشاره کردیم که تعدادی از این کارمندان با ارسال ایمیلهای جداگانه از درج این خبر در وبلاگ شکایت نموده و عنوان نمودند که این عمل نه تنها از روی اجبار نبوده بلکه کاملا از روی اختیار صورت گرفته.  ما نیز بدینوسیله از کلیه افرادی که از درج این خبر مکدر شدند عذر خواهی می نمائیم