این طرح که از سال پیش با مدیریت بخش تربیت بدنی دانشگاه شروع شده بود امسال نیز در رشته هایی چون فوتسال و والیبال دو و میدانی و تنیس روی میز و.. برای دانشجویان بسر و دختر دانشگاه طراحی شده است

با ارزوی موفقیت برای تمامی دست اندرکاران و مجریان و شرکت کنندگان در این طرح.