این بار این موضوع برای 87 ها!

پارسال همچین موقع هایی بود که برای 86 ها نامه دادند و گفتن که ترم بعد خوابگاه به شما تعلق نمیگیره و دقیقا این بار این قضیه برای 87 ها پیاده شده و گویا در دفترچه ی دوم کنکور سراسری چیزی از محدودیت خوابگاه برای دانشجویان روزانه چیزی ذکر نشده است و این ها همه در حالیست که چیزی حدود یک ماه دیگه امتحانات پایان ترم شروع میشه و بعدشم که ارشدو ....