مهر ماه سال قبل بود که عده ای از دانشجویان به امور فرهنگی مراجعه کردن و برای کاندیداتوری در انتخابات این کانون نام نویسی کردن اما از ان موقع تا به امروز به علت موانع بسیاری هیچ گونه فعالیتی را نتوانستند که انجام دهند تا اینکه اکنون اعلام شد به علت فرمایشات فصل الخطابانه ای مبنی براین که دیگر هیچ گونه موسیقی زنده ای در دانشگاه ها اجازه ی اجرا ندارند و دوما که ترویج موسیقی حرام است بنابراین از سوی  دانشگاه و سایرین به این کانون اعلام شده است که دیگر اجازه ی انجام هیچ گونه فعالیتی را ندارند.