از قرار معلوم چهارشنبه 14/2/90 نمایندگان وزارت علوم جهت رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشجویان در دانشگاه خرمشهر حاضر خواهند بود بنابراین اگر چنانچه در خصوص مسائل آموزشی در دانشگاه سوالی یا مشکلی به نظرتان میرسد این روز را از دست ندهید.