پس از گذشتن بیش از 6 ماه از ریاست دکتر صدری نسب، عملکرد او را در مقایسه با دکتر باورصاد چگونه ارزیابی میکنید؟
 

عملکرد صدری نسب بهتر از باورصاد  است             

 
9.48 درصد

عملکرد باورصاد بهتر از صدری نسب بود

 
62.93 درصد

هیچکدام برای ریاست دانشگاه فرد مناسبی نیستند     

27.59 درصد