بعد از تغییر رئیس دانشگاه علوم فنون دریایی و انتخاب دکتر صدری نسب به سرپرستی دانشگاه علوم وفنون دریایی و بعد از برکناری حاج آقا احمدی از ریاست حراست اینک نوبت حاج آقا علوی کیا رسید که پست خود را به شخص دیگری به نام جوانمردزاده واگذار کند