شما فعالیت حاج آقا علوی کیا را در زمان تصدی گری پست نهاد رهبری چگونه ارزیابی می کنید
خوب 16.28 درصد

 

متوسط 9.3 درصد

 

 

بد 74.42 درصد