سونامی تغییرات در دانشگاه به انتشارات آن هم رسید!

تفاوت های بسیار در نرخ انتشارات دانشگاه(به مدیریت آقای سیدی) و انتشارات خارج از دانشگاه سبب آن گردیده که عده ی کثیری از دانشجویان همواره برای گرفتن کپی و...به خارج از دانشگاه مراجعه نمایند.

در این میان به مورد بسیار  عجیبی برخوردیم  و آن اینکه برای گرفتن پرینت باید فلش یا مموری و...توسط مسول سایت اسکن شود که هزینه ی هر بار اسکن 300 تومن می باشد!(این مورد در دیگر انتشارات رایگان می باشد)

                                     هزینه ی برخی موارد در انتشارات دانشگاه                هزینه ی برخی موارد در سطح شهر

1_  پرینت هر برگ           با تعداد بالا 40 تومن                                                            30تومن

2_کپی پشت و رو            چنین چیزی گرفته نمی گردد                                   40 تومن،با تعداد بالا 35  

3_کپی تک برگ                25 تومن                                                                             20تومن

4_فنر زدن                       1500تومن                                                                          1000تومن

 

امیدواریم که هرچه سریعتر مسولیین محترم حداقل به این یک مورد هم که شده رسیدگی بنمایند.