طی احکام جداگانه ای از طرف ریاست دانشگاه، آقای مهندس حلافی بعنوان معاون اداری و مالی و آقای مهندس پاشا زانوسی مدیر مالی و آقای هلالی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه منصوب گردیدند. در این مراسم از زحمات جناب آقای مهندس اشتری در طول تصدی معاونت اداری و مالی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

منبع:سایت دانشگاه

مهندس اشتری برای تکمیل پروژه ی دکترای خویش گویا عازم استرالیا می باشند.