گرچه برگزاری کلاس ها تمام و اکنون در فصل امتحانات می باشیم اما برخی از دروس ان هم فقط چند روز مانده به امتحان آن درس ها  ناتمام اعلام شدند (به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل این کلاس ها) و دانشجویان پس از گذارندن یک ترم و خواندن این درس در فرجه ها مجبور به گرفتن این واحد ها در ترم بعد و ادمه ی کلاس ها می باشند.