چندی پیش باخبر شدیم که در ایام فاطمیه جشنی با حضور علیرضا خمسه در دانشگاه برگزار گردید 

   در این جشن دکتر صدری نسب به قولی برای آقای خمسه با احترام گرم و مهمانداری خوب، سنگ تمام گذاشت اما کاش کمی هم احترام به دانشجویان می گذاشت وامانتداری خوب برای خانواده های آنها می بود که دانشجویانی بی جهت به عنوان اخلال در برنامه ی دانشگاه نامشان در برد کمیته ی انضباطی نمی رفت و موجب تشویش و نارحتی دانشجو و خانواده اش نمی شد.

   جالب اینجاست که یکی از دانشجویانی که نامش در این لیست بود اصلا در این جشن حضور نداشت و وقتی به معاونت دانشجویی مراجعه می نماید آقای دکتر فلاح بدون آنکه به حرفای ایشان گوش دهد و دنبال حقیقت باشد به ایشان رفتار خوبی نشان نمی دهد.

آگه از احوال آخرت وعذابش نداشته ایم      که چنین بی خود تن به زشتی ها داده ایم

چشم بر حقیقت بسته ایم و به دنبال حقیم       چنان که از کور مادرزاد وصف خورشید پرسی