لوگوی سابق دانشگاه پس از اعلام فراخوان برای دریافت نمونه ی لوگو طراحان،در سایت دانشگاه تعویض گردید. لوگوی جدیدی که نه تنها در برگیرنده ی هویت دانشگاه نمی باشد بلکه از سایر علایم بسیار کلیشه ایی در ان نیز استفاده شده است.

لوگویی که سابق می توانست علاوه بر نشان دادن افق و اینده ای روشن به تجمیع و یکپارچگی در میان دانشگاه بپردازد اما اینک به دلیل عدم تفکر و کار سنجیده و علمی در پس این کار، ان را به قهقهرای اذهان در زیر تلی از گرد زمان به فراموشی نسل جدید دانشگاه یا به عبارتی وارثان جنبش های دانشجویی خواهد سپرد.  

افسوس از صرف این زمان و هزینه برای حرکت های بیهوده ایی که جهت حرکتش به سمت ناکجا اباد است.کاش اندکی از این تلاش جهت به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمامی چون ازمایشگاه مرکزی(قریب به 8 سال می گذرد اما به اتمام نرسیده است)،سلف سویس مرکزی،دانشکده منابع طبیعی ،عدم وجود سرویس از دانشکده ی اقتصاد به مهندسی دریا برای پسران و..... که تمامی ندارند.

گویا که ریاست دانشگاه تنها مشکل را در تغییر لوگو می دیده اند.