و در این دنیای بس شلوغ و پر ازدهام، مرگ یک مخلوق چنان فضای خالی عمیق و سترگی ایجاد می کند که هیچ چیز به جز گستردگی و عمق ابدیت نمی تواند جای خالی اش را پر کند.  چارلز دیكنز

در زندگی آلامی هست که فقط همدلی می تواند ازشدت آن بکاهد،مرگ در باور قرانی،اغاز مهمانی خداوندی است و صبر و شكیبایی،سنت مومنانه بازماندگان.....ما نیز دراین صبوری با معرفت شما همراهیم. ازین جهت درگذشت نابهنگام بانو سمیه صالحی _ دانشجوی كارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریا ورودی 89 _ را به تمامی اهالی دانشگاه و همچنین خانواده و خویشاوند فقید ایشان تسلیت عرض می نماییم و از باری تعالی برای روح ایشان كمال ارامش ابدی و برای سایر بازماندگان صبر بسیار از ایزد پاك خواهانیم،باشد كه مرحومه با ابرار و اولیا الهی محشور گردند.