بیش از گذشت یكسال از طرح اخرین نظرسنجی وبلاگ مبنی بر تمایل داشتن مخاطبین بر داشتن اكانت كاربری در وبلاگ، اینك نتیجه نهایی بدین صورت می باشد.

 

خیر..........  43/51   درصد ارا

آری.........   57/48   درصد ارا

با تشكر از تمام افرادی كه ما را در سرانجام رسانیدن این امر یاری نمودند.