گرچه بیش از یكسال از عروج روحانی جناب مهندس نورامین می گذرد اما هنوز یاد و خاطره ی ایشون در جای جای دانشگاه و در میان تمامی اهل دانشگاه زنده و پررنگ می باشد....

بدین جهت جمعی از دانشجویان با همكاری و هماهنگی خانواده ی مرحوم و  یاری رساندن دانشگاه ، فیلم مستندی از سیما و سیرت ایشان چه در دانشگاه و چه در جامعه اماده نمودند كه در اینجا از ایشان كمال تشكر را به جا می آوریم.

دانشجویان جهت دریافت این فیلم می توانند به خانه فرهنگ دانشگاه مراجعه نمایند.

برای مرحوم آمرزش و ارامش از حق باری تعالی خواهانیم.