پس از گذشت چهار سال از دریافت این مجله و واگذاری مسولیت آن بر عهده ی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، به نظر شما عملکرد مسولیین دانشگاه در قبال مقالات دریافتی و سایر مسایل مربوط به آن چیست؟