بر اساس نظرسنجی انجام شده در وبلاگ، حدود 860 رای ثبت گردید. در این نظرسنجی مشخص گردید كه حدود  87درصد از شركت كنندگان در نظر سنجی مدیریت دكتر صدری نسب را افتضاح ثبت كرده اند و 5/12 درصد نیز مدیریت ایشان را ضعیف و كمتر از 5/0 درصد نیز متوسط در نظر گرفته اند و هیچ رای مبنی بر عالی یا خوب بودن عملكرد ایشان ثبت نشده است.