پیش از هر چیز از قصور امر پوزش می طلبیم.
در وهله ی اول ورود دانشجویان را به دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در تمامی مقاطع در سال تحصیلی 1392 را تبریک عرض می نماییم. 
افتتاح سلف سرویس مرکزی را به یقین می توان از ضروری ترین امور در کنار نیاز روزافزون به گسترش و توسعه خوابگاه های دانشجویی اعم از پسرانه و دخترانه ، نام برد که خوشبختانه و بالاخره پس از مدتی طویل این پروژه که در کنار پروژه های ناتمامی چون ازمایشگاه مرکزی، خوابگاه های متاهلی و  دانشکده ی منابع طبیعی و ....  قرار داشت در ابتدای ترم افتتاح گردید.
انتخاب اقای برکه باد( مدیر پیشین امور فرهنگی و مسئول اسبق دفتر نهاد رهبری دانشگاه) به عنوان رییس حراست دانشگاه و نیز انتخاب اقای چراغی به عنوان مدیر امور فرهنگی از دیگر موارد رویداد یافته در دانشگاه می باشد.
شاید به گفته ی برخی ها بتوان مهمترین جابجایی را در برکناری معاونت پیشین امور اداری و انتخاب دکتر رونق (مشاور روسای پیشین دانشگاه اعم از دکتر سواری، دکتر باورصاد و دکتر صدری نسب) به عنوان معاونت امور اداری مالی دانست. 
همانگونه که پیشتر گمانه زنی می شد نیز برخی از پرسنل دانشگاه در بخش های {...} دست به استفاده ی نامشروع و غیرقانونی از اموال بیت المال دانشگاه نمودند که منابع گویا بازداشت افراد را در بر می داشت و!!! فرد یا افراد مرتکب شده مجددا در بخش خود به ادامه کار از سوی مسولیین دانشگاه مورد تایید قرار گرفتند.