قرعه كشی حج عمره در دانشگاه در تاریخ 5/9/87 صورت گرفت كه با استقبال گسترده دانشجویان همراه بود

در این بین تعداد 7 نفر از آقایان و 8 نفر از خانمها و 2نفر از متاهلین به عنوان نفرات اصلی و به همین تعداد نیز به عنوان نفرات ذخیره انتخاب شدند كه از طرف ریاست دانشگاه نیز مبلغ صد هزار تومان به عنوان كمك به دانشجویان اعزامی تعلق گرفت

آقایان

نفرات اصلی                                                                               نفرات ذخیره

1-محمد اكبری نسب                                                                 1- بهرام شمالی پور

2-رضا كمالی فر                                                                        2-حسین مشایخ

3- محمد ضرغامی                                                                    3- عبدالعلی موحدی نیا

4-اسدالله ادبی                                                                         4- احسان تصدیقی

5- خسرو فاضل پور                                                                   5- فرزاد جزایری

6-مجید  نیكومرام                                                                     6- احمدرضا ذوالفقاری

7-محمد خسروی زاده                                                              7- كوروش برخج

 

خانم ها

نفرات اصلی                                                                          نفرات ذخیره

1- نرجس براتی                                                                     1- دنیا اخوان فرد

2- پرتو استاد محمدی                                                             2-صفورا نجفی

3- فاطمه خشت زر                                                                3- زهره پژوهش

4- فهیمه گل شادی                                                               4- سپیده سلیمانی پور

5- پگاه سواری                                                                      5- فرزانه جعفری

6- زینب رضایی                                                                      6- مریم منادی

7-صدیقه شلاله                                                                     7-زهرا ورناصی

8-معصومه قاسمی                                                                8- نرگس فتن

 

متاهلین

نفرات اصلی                                                                         نفرات ذخیره

معصومه بنی طرف                                                                 طیبه طاهریان

زینب صادقیان                                                                       ماندانا زارعی