از یه جایی و یه کسی شنیدیم که انگار آقای احمدی ریاست حراست دانشگاه ( بعضیا میگند پسرعموی دکتر باورصاد) ارتقاء درجه پیدا کرده اند و و به جای ایشان آفای امیری رییس حراست دانشگاه شده اند.نمیدونیم  این خبر تا چه حد درست است!! اما در حد شایعه هم جالب است.منتظر میمونیم تا ببینیم اول مهر چه کسی از در دفتر رییس حراست بیرون می آید.