در چند روز گذشته پیگیری های اخبار سایت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نشان از تغییراتی در سیستم مدیریت سایت و خارج  شدن این سایت از حالت باورصادی داشت به گونه ای كه خبر استاد تمامی دكتر سواری بعد از یك ماه در سایت درج شد و از اهمیت اخبار دبیرستان علوم و فنون كه همیشه نسبت به اخبار دانشگاه دارای ارجحیت بود كاسته شد. ما نیز چند روزی به دنبال بهانه بودیم تا ضمن تقدیر و تشكر از این تغییر و تحولات به نظرات برخی خوانندگان عزیز توجه كنیم و اعلام نمائیم كه علی رقم انتقاد از مدیران دانشگاه به نقاط قوت آنان نیز توجه داریم اما چشمتان روز بد نبیند!!! خبری در سایت درج شد كه تمام رشته های ما را پنبه كرد و نشان داد كه سایت باورصادی تبدیل به سایت...

بهتر است بجای قضاوت، به تیتر خبر درج شده در سایت اشاره كنیم و الباقی را به خوانندگان بسپاریم.

پیامهای تبریک ارگانهای مختلف کشور به سرپرست دانشگاه