برای ارتقا کیفیت امور فرهنگی   و با توجه به کسری بودجه انهم در تمام طول سال لذا دانشگاه به شهریه ی دانشجویان شبانه 20 درصد افزوده تا شاید که ازین بس به جای برگزاری نمایشگاه عینک دست به امور مهم تری بزنند.