بله،چند وقت بیش یه سری از دانشجویان  اومدند و از تمامی تشکل ها (بسیج،انجمن اسلامی،کانون اینده سبز،کانون انصار،خود نهادو...)مهر گرفتند مبنی بر اینکه در خواستی از طرف تشکل ها بفرستیم برای دیدار با شخص رهبری،اما اکنون بس از این همه صبوری متوجه شدیم که دو نفر از سوگلی های به نام ا.ظ و ع.ب شرفیاب شدند یعنی این همه بقیه تشکل ها مهر زدند و دانشجویان امضا کردند کشک..!

شاید بگن که ما خودمون در تابستون با اتحادیه خودمون در تهران هماهنگ کردیم و از این چیزا اما!چرا فاکتورایی که خرج کردنو اوردن دانشگاه تا هزینشو بگیرن!