در علوم فنون همه چیز ممکنه حتی اینکه مربی تربیت بدنی خواهران یک مرد باشه !باور نمی کنید ما هم اول باور نکردیم اما درسته و حقیقت داره این اقا، خانم ها را در سوله جمع كرده و جزوه تدریس مینماید!

نكته قابل توجه این می باشد كه مربی تمام رشته های ورزشی دانشگاه(بسکت،هندبال،فوتسال،بدنسازی،پینگ پنگ،...)اقایان ر.  و  ز.  می باشند و نام خود را به عنوان مربی تمام این رشته ها رد میکنند

می شود،می توانیم!