بالاخره دیشب بعد از گذشت یک ماه، مدیریت امور فرهنگی دانشگاه (اقای خوانساری) جشن جدیدالورودی ها را برگزار كردند، اما زمانی که عده ای قریب به 30 نفر از سایر ورودی ها خواستند وارد امفی تئاتر شوند با ممانعت گروه حراست روبرو شدند!معاون حراست میگفتند به من گفته اند و من کاره ای نیستم،دکتر خوانساری فصل الخطاب نموده و به همه گفتند که جشن مخصوص 89 ها بوده  و سایرین اجازه ی شرکت ندارند و این مورد روی بنری که امور فرهنگی نصب کرده ذکر شده اما زمانی که بنر را به ایشان نشان دادند دیدند که فقط نوشته یواشکی بیاین جا نداریم!البته دانشجویان نیز دیگر تمایلی به حضور در امفی تئاتر نداشتند زیرا که غرورشان شکسته شده بود حتی زمانی که دکتر صدری نسب در حال سخن گفتن بودند ایشان با دو دست خویش گوششان را گرفتند و پشت به دانشجوها نموده و به امفی تئاتر رفتند! در اخر هم پس از این همه بی احترامی اقای مهندس خوانساری(نقل قول ها حاکی از گرفتن بورس خارج از کشور ایشان است!)گفتند که اشتباه از من بوده که ذکر نکردم جشن مخصوص 89 هاست اما دیگر چه فایده؟ این ها همه در حالی بود که عده ای از دانشجویان مشخص مانند اقای ض که همراه حاج اقا بودند بدون هیچ پرسش و پاسخی وارد سالن شدند.

سوگلی كه میگیم ناراحت میشن