بنا بر خبر درج شده در سایت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به ترتیب محمد رضا خلیل آبادی, فرشته کمیجانی, پرستو اکبری و ابوالفضل دلبری توانسته اند جز پذیرفته شدگان آزمون نهایی رشته فیزیک دریا در سال 89-90  قرار گیرند. لازم به ذکر است آزمون کتبی این رشته امتحانی در اواسط تیرماه سال جاری برگزار شده و مصاحبه نهایی نیز در تاریخ بیست و هشتم مهرماه انجام شد. موج ابی کسب این موفقیت را به این دانشجویان عزیز تبریک گفته و برای آن ها آرزوی موفقیت می کنذ.