در حالی كه افزایش بی رویه تعداد  دانشجویان در دانشگاه علوم و فنون روزبه روز نیازهای جدیدی را می طلبیدمتاسفانه بعد از بركناری دكتر سورای كمتر شاهد افزایش محیط رفاهی و نیازهای ابتدایی دانشجویان بودیم این عدم توجه به محیط رفاهی تا بدانجا پیش رفت كه در دوران ریاست دكتر باورصاد بجای تاسیس و راه اندازی سلف سرویس دانشجویی و یا خوابگاه های  دانشجویی كه یكی از اساسی ترین نیازهای دانشجویان دانشگاه خرمشهر می باشد شاهد تاسیس و راه اندازی آسمان نمایی بودیم كه دكتر باورصاد آنرا از افتخارات خود میدانست اما چه سود كه عمر ریاست ایشان برخلاف تصورشان مبنی بر ریاست 10 ساله به بیش از 4 سال نیانجامید و چند ماه بعد از اتمام این آسمان نما، از این پست بركنار شد و شاید یكی از دلایل بركناری وی را باید خرجهای گزافی دانست كه برای این آسمان نما و یا برای دبیرستان دانشگاه هزینه كرد. بی توجهی دكتر باورصاد به امور رفاهی دانشجویان موجب شد كه حتی پروژه ناتمام خوابگاه ارشد كه قسمت اعظم كار آن در زمان ریاست دكتر سواری با سرعت قابل قبولی پیش رفت در زمان ریاست دكتر باورصاد برای مدتها متوقف شود تا اینكه بعد از چندین سال بعلت كمبود فضای كافی برای اسكان دانشجویان ایشان تصمیم به اتمام این پروژه ناتمام گرفتند

اما در این میان اقداماتی كه در زمان ریاست دكتر سواری برای رفاه حال دانشجویان انجام شد هیچگاه در زمان دكتر باورصاد تكرار نشد وشاید تا چندین سال دیگر هم شاهد افتتاح خو ابگاههایی مانند خوابگاه پردیس در دانشگاه نخواهیم بود . آغاز ریاست دكتر صدری نسب باخبرهای خوشی همراه بود ازجمله بازسازی خوابگاه دانشجویی معین. هرچند كه این امور مصادف بود با اواخر ریاست دكتر باورصاد و اوایل ریاست دكتر صدری نسب اما تعلل دكتر باورصاد در امور رفاهی موجب گردید تا ایشان نتوانند در زمان ریاست خود شاهد افتتاح پروژه های رفاهی خاصی باشد و اینك افتخار افتتاح پروژه های رفاهی نصیب رئیس جدید دانشگاه شود.

مطمئنا یكی ازمهمترین نیازهای هر دانشگاه بعد از خوابگاه و سلف سرویس وجود یك نمازخانه و یا یك مسجد در محیط دانشگاه می باشد كه خوشبختانه بعداز سالها شاهد افتتاح مسجد علوم و فنون دریایی بودیم .مسجدی كه در  تاسیس آن نباید از نقش كلیدی حاج آقا علوی كیا(نماینده نهاد رهبری) و حمایتهای مالی ارگانهای بیرون دانشگاه غافل شد. امیدواریم پس از این، رسیدگی به سایر نیازهای اساسی دانشجویان با جدیت بیشتر  توسط مسئولین مورد پیگیری قرار گیرد.